Vedtægter

Vedtægter for foreningen
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK.

Vedtaget på generalforsamlingen d.28 maj 2016

§1 Navn   
Foreningens navn er Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder. 

§2 Formål
Foreningens formål er at give danske og internationale professionelle kunstnere muligheder for at arbejde med kunst i forskellige materialer.

Foreningen stiller værkstedsfaciliteter og faglig kompetence til rådighed.

§3 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK, Teglværksvej 22, 4450 Jyderup.

§4 Medlemskab
Foreningen kan optage alle, der arbejder professionelt med kunst, og som opfylder Optagelseskriterier for medlemsskab af VAK.

Ophør af medlemskab kan ske ved:
A. Skriftlig udmeldelse til foreningens sekretariat.

B. Bestyrelsen kan opsige et medlemskab, hvis:

medlemmet ikke betaler kontingent efter modtagelse af rykkere.

Medlemmet groft tilsidesætter foreningens love, vedtægter eller aftaler.

§5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.
Efter samme retningslinjer vælges 2 suppleanter.

§6
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg på lige årstal.
4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg på ulige årstal.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indkalder bestyrelsen første suppleant.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, med en formand og en næstformand.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden der offentligøres for medlemmerne

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelses medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted med mindst 7 dages varsel med angivelse af tid, sted og mødets dagsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, cf. dog §11 og 12. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

Projektlederen skriver referat fra alle bestyrelsesmøder, som offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Suppleanter må deltage i bestyrelsesmøderne , men har ingen stemmeret.

§8
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformanden.

§9 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af statsautoriseret revisionsfirma.

§10 Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i andet kvartal.
Alle medlemmer har stemmeret, hvis medlemskontingentet er betalt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes, når mindst 50 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden og revideret regnskab ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for en ordinær og 7 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen. På generalforsamlinger kan alene træffes afgørelse vedrørende de på dagsordenen optagne punkter. Ændringsforslag til punkterne på dagsordenen skal forelægges dirigenten skriftligt.

Den ordinære generalforsamling behandler følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere. (Skal optælle brevstemmesedler på VAKs værksteder efter generalforsamlingen)

Formanden aflægger årsberetning

Det reviderede årsregnskab fremlægges

Bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent

Behandling af indkomne forslag

Opstilling og præsentation af kandidater til valg ved urafstemning.

Eventuelt

 

Valgprocedure ved urafstemning:
Senest 21 dage efter generalforsamlingen, og sammen med referat af denne, udsendes stemmesedler til alle medlemmer (pr.brev). Returneringsfristen er 7 dage.

Optælling sker på dagen efter fristens udløb. Kuverter og stemmesedler gemmes i 3 måneder, og optællingslisten protokolleres med stemmeoptællernes påtegning. Resultatet offentliggøres.
De nyudvalgte bestyrelsesmedlemmer indkaldes straks til konstituerende møde.

Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølge efter højeste stemmetal. Suppleantforpligtelsen gælder til næste valg. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

§ 11 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§12 Opløsning
Foreningen kan opløses, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede ved en generalforsamling, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsning.
Eller ved almindeligt flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Ved foreningens opløsning skal driftsinventar og driftsmateriel tilbydes til andre kulturelle foreninger i Holbæk kommune.

§ 13 Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 25/6 1998

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen d. 28. maj 2016

_
Formand Henrik Miklos Andersen